Tarnopol - Siemianówka

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące projektu:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 688 NA ODCINKU TARNOPOL – SIEMIANÓWKA


Inwestor

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130


Celem opracowania jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka


ZAKRES OPRACOWANIA

- rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 688 na odcinku od skrzyżowania z DW 687 do ul. Lipowej w Siemianówce

- przebudowę skrzyżowań z wlotami dróg bocznych

- budowę zatok i pętli autobusowych (jeśli zajdzie taka konieczność)

- przebudowę przejścia kolejowego

- budowę dróg serwisowych na tych fragmentach drogi, gdzie celowe jest ograniczenie ilości bezpośrednich zjazdów z przyległych posesji na jezdnię drogi wojewódzkiej (jeśli zajdzie taka konieczność)

- budowę zjazdów

- budowę chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego

- przebudowę przepustów na ciekach wodnych

- budowę i przebudowę sieci technicznego uzbrojenia terenu związanych z drogą bądź w miejscach występowania kolizji z projektowaną inwestycją

- budowę kanału technologicznego

- budowę stacji pogodowej

- budowę zatoki ITD

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ na prace projektowe opracowanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi.


CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 688 na odcinku Tarnopol-Siemianówka odbędą się:

  • 28.07.2017r. o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Tarnopolu, Tarnopol 4

Informujemy również, iż w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej w terminie od 14.07 – 11.08.2017 i po konsultacjach społecznych, zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące budowy drogi i złożyć je w w/w urzędzie lub przesłać na adres Inwestora w/w lub Biura Projektów Arteria ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok

orientacja

formularz