Mężenin Łomża

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące projektu:

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 679 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ŁOMŻA – MĘŻENIN


Inwestor

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130Celem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin

ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od skrzyżowania z DK 63 do drogi DK 8 – poszerzenie jezdni do 7,0m

- przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych

- budowa zatok i pętli autobusowych

- budowa dróg serwisowych na tych fragmentach drogi, gdzie celowe jest ograniczenie ilości bezpośrednich zjazdów z przyległych posesji na jezdnię drogi wojewódzkiej

- budowa zjazdów

- budowa chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego

- budowa przepustów na ciekach wodnych

- budowa i przebudowę sieci technicznego uzbrojenia terenu związanych z drogą bądź w miejscach występowania kolizji z projektowaną inwestycją

- budowa kanału technologicznego

- budowa stacji pogodowej – 2 szt.

- budowa zatoki ITD

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ na prace projektowe opracowanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi.

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Informujemy, że w konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy drogi wojewódzkiej 679 na odcinku Łomża - Mężenin odbędą się:

  • 10.08.2017r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ul. Łomżyńska 30, 18-400 Podgórze

  • 09.08.2017r. o godz. 17.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rutki - Kossaki, ul. Łomżyńska 34 18-312 Rutki - Kossaki

Informujemy również, iż w Urzędzie Gminy Łomża oraz w Urzędzie Gminy Rutki można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i po konsultacjach społecznych, zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące budowy drogi i złożyć je
w w/w urzędzie lub przesłać na adres Inwestora lub Biura Projektów.

orientacja

Powiat Zambrowski

Powiat Łomżyński

formularz