Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 (aktualizacja 26.09.2017r.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące projektu:

BUDOWA OBWODNICY CIECHANOWCA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 690

Inwestor

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130

 

Projektant

Biuro Projektów „ARTERIA” sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok


Celem opracowania jest budowa obwodnicy miejscowości Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

ZAKRES OPRACOWANIA

- wykonanie obejścia miasta Ciechanowiec w celu ominięcia terenu

zabudowanego o parametrach drogi klasy min. G i nośności 115kN,

- budowa drogowych obiektów inżynierskich,

- budowa zatok autobusowych,

- budowa chodników w terenie zabudowanym,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego,

- budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,

- budowa zjazdów,

- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,

- budowa dróg serwisowych – o ile zajdzie taka konieczność,

- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,

- budowa przejść dla pieszych wraz z azylami – o ile zajdzie taka konieczność,

- budowa seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem – o ile zajdzie taka konieczność,

- przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją,

- budowę kanału technologicznego – o ile zajdzie taka konieczność,

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

- budowa stacji pogodowych.


Drugie konsultacje społeczne

- 07.08.2017r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy w Klukowie przy ul. Mazowieckiej 14 (budynek Urzędu Gminy)


- 08.08.2017r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 1


Orientacja - wariant preferowany (aktualizacja z dn. 26.09.2017r.)

Formularz wniosków i uwag

Materiały informacyjne (07-08.08.2017r.)


Pierwsze konsultacje społeczne

- 03.07.2017r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy w Klukowie przy ul. Mazowieckiej 14 (budynek Urzędu Gminy)


- 04.07.2017r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 1


Orientacja wielowariantowa

Materiały informacyjne (03-04.07.2017r.)

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.